CSLJournal

Vol. 3; No. 3 (2023): Khoa học Công giáo và Đời sống

Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Saint Alphonsus Theologate, Vietnam

Đã Xuất bản: 2023-10-31

 

Cả số

Articles

Hiện trạng ơn gọi đời sống thánh hiến của một số Dòng tu đang hiện diện tại Sài gòn năm 2022

Current status of vocations to the consecrated life of some religious orders in Saigon in 2022

DOI: https://doi.org/10.54855/csl.23331
Giuse Vũ Tuấn Anh (C.Ss.R.), Phêrô Nguyễn Văn Hợp (S.S.S), Giuse Trần Minh Huấn (C.Ss.R.), Mátthêu Trần Hữu Phước (S.S.S.), Đa Minh Savio Trần Quang Vinh (O.Carm.)
1-13

PDF

Nhận Định Của Các Tu Sĩ Dòng Đức Mẹ Người Nghèo Đối Với Những Người Nghiện Ma Túy Đã Cai Tại Cơ Sở Nhà Dòng

Observations of the Sisters of the Congregation of Our Lady of the Poor concerning those who have successfully overcome drug addiction at the convent facility

DOI: https://doi.org/10.54855/csl.23332
Giuse Đoàn Văn Dưỡng , Giuse Trần Huy Hùng , Vinh Sơn Trần Duy Hiệp, Giuse Trương Văn Hồng, Giuse Dương Thành Tâm
14-22

PDF

Những Khó Khăn Hiện Nay Trong Việc Sống Lời Khấn Khó Nghèo Của Các Sinh Viên Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Current Challenges in Living the Vow of Poverty by Student Monks at St. Alphongsus Theologate

DOI: https://doi.org/10.54855/csl.23333
Gioan Maria Bùi Kim Cường , Micae Nguyễn Du Đông, Giuse Nguyễn Văn Ngọc, Antôn Nguyễn Văn Hải, Giuse Nguyễn Hùng Vĩ
23-32

PDF

Những Thách Đố Của Lời Khấn Vâng Phục và Phương Thế Để Sống Lời Khấn Vâng Phục Trong Đời Sống Thánh Hiến Giữa Lòng Thế Giới Ngày Nay

The Challenges of the Obedience Vow and the Ways to Live Obedience in the Life of Holiness in the World Today

DOI: https://doi.org/10.54855/csl.23334
Phêro- Hiếu Nguyễn Quang Trung , Phêro Lê Văn Bắc , Giuse- Viên Nguyễn Văn Cảnh , Fx Nguyễn Thanh Đạt , G.B Nguyễn Văn Hoạt , Giuse Phạm Văn Thanh
33-41

PDF

Việc Sử Dụng Điện Thoại Thông Minh Trong Môi Trường Học Viện Của Các Dòng Tu Nam Đang Học Tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Use of Smartphones in the Academy Environment of Male Monks Studying at Saint Alphonsus Theologate

DOI: https://doi.org/10.54855/csl.23337
F.X. Phan Quang Thuần , Giuse Bùi Văn Thương , Giuse Nguyễn Quốc Toản, Phêrô Lê Văn Vinh
42-49

PDF

Thực Trạng Đọc Sách Của Sinh Viên Lớp Triết I, Học Viện Thánh Alphongsô Niên Khóa 2022-2023

The Reading Habits of Students in Philosophy I , Saint Alphonsus Theologate, Academic Year 2022-2023

DOI: https://doi.org/10.54855/csl.23336
Đaminh Đinh Văn Thạo , Giuse Đinh Văn Hoàng, Phêrô Trần Văn Hân , Phêrô Phạm Xuân Toàn
50-61

PDF